Our Team

Faculty

Weisong Shi


Director

Zheng Dong


Co-Director

Nathan Fishern (Real-Time)


Xing Gao (Security)
Daniel Grosu (Algorithm)
Yanbing Mao (CPS)


Mark Nejid (Infrastructrue)


Xi Peng (Computer Vision)

Xingyu Zhou (Optimization)


External Collaborators

Dalong Li


Torc Robotics

Shaoshan Liu


CEO and Co-Founder, PerceptIn

Haris Volos


DENSO International America, Inc.

Yunsheng Wang


California State University

Ph. D Students

Arpan Bhattacharjee


Xiaoda Cong


Erfan Foorginejad


Yuankai (William) He


Baofu Wu


Lichen Xia


Yongtao Yao


Ren Zhong


Zhaofeng Tian


master Students

Undergraduate/High School Students

Jillian CampSamantha Glover


Sanjith Udupa

Novi High School


Grace Zhang

Cranbrook High School


Former members

Jiamin Chen


Changan US R&D

Yuchen Chueh


Carnegie Mellon University

Shihong Hu


Hohai University

Quyuan Luo

Southwest Jiaotong University

Sheng Tan


Walmart Labs

Yifan Wang


CAS

Ruijun Wang


Ford Motor Company

Xiaopei Wu


Ford Motor Company

Lanyu Xu


Oakland University

Qingyang Zhang


Anhui University

Mustafa Ahmed


Santhra Thomas


Zhifeng Yu

Wolkswagen Group of America