Our Team

Faculty

Weisong Shi


Director

External Collaborators

Dalong Li


Autonomous DrivingStellantis

Shaoshan Liu


CEO and Co-Founder, PerceptIn

Mu Qiao


IBM Research

Haris Volos


DENSO International America, Inc.

Yunsheng Wang


Kettering University

Zhifeng Yu


Edgemind Solutions LLC.

Ph. D Students

Xiaoda Cong


Yuankai (William) He


Samira Taghavi


Baofu Wu


Yongtao Yao


Ren Zhong


Zhaofeng Tian


master Students

Mohsen Kamyab


Undergraduate/High School Students

Mustafa Ahmed


Abdullahi Ayantayo


Scott Howard


Santhra Thomas


Grace Zhang

Cranbrook High School


Former members

Jiamin Chen


Changan US R&D

Yuchen Chueh


Carnegie Mellon University

Shihong Hu


Hohai University

Quyuan Luo

Southwest Jiaotong University

Sheng Tan


Walmart Labs

Yifan Wang


CAS

Ruijun Wang


Ford Motor Company

Xiaopei Wu


Ford Motor Company

Lanyu Xu


Oakland University

Qingyang Zhang


Anhui University